ANBI gegevens:

·         Loge De Drie Kolommen

·         RSIN 804413757

·         Adres: Oostmaaslaan 9050, 3063 DM  Rotterdam

·         Doelstelling: De Loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij in de traditie van de Orde op de wijze zoals zij daaraan zelf sedert de oprichting gestalte heeft gegeven. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving. (Artikel 2 Statuten)

·         Hoofdlijnen beleidsplan: tekst volgt                         

·         Bestuurders

–      Voorzitter: B. Goetzee

–      Secretaris: N. de Graaff a.i.

–      Penningmeester: E. Spek

·         Beloningsbeleid: Loge De Drie Kolommen kent geen betaalde bestuursleden.

·         Verslag van uitgeoefende activiteiten: Wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagavonden.

·         Financieel verslag

Activa                               Balans Loge De Drie Kolommen per 30 juni 2019 Passiva
Materiele vaste activa € 0 Eigen Vermogen € 273.367
Financiele vaste activa € 18.151 Voorzieningen € 23.330
Vlottende activa € 17.844 Kortlopende schulden € 4.352
Liquide middelen € 265.054
€ 301.049 € 301.049
Baten
Contributies en entreegelden € 2.4773
Ongerealiseerd resulaten € 4.653
Interest € 448
Ontvangen giften € 310
Totaal opbrengsten € 30.184
Lasten
Huisvesting € 14.937
Certificaat van Schuld € 7.043
Verenigingskosten en bestuurskosten € 3.610
Voorlichting & jubileum € 2.578
Totale kosten € 28.168
Exploitatie resultaat € 2.016
Balans en Resultatenrekening van de Loge De Drie Kolommen over het werkjaar 2018-2019, lopend van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, ten behoeve van de ANBI-regeling samengesteld op basis van de door de Algemene ledenvergadering van 3 oktober 2019 vastgestelde jaarrekening.