ANBI gegevens:

·         Loge De Drie Kolommen

·         RSIN 804413757

·         Adres: Oostmaaslaan 9050, 3063 DM  Rotterdam

·         Doelstelling: De Loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij in de traditie van de Orde op de wijze zoals zij daaraan zelf sedert de oprichting gestalte heeft gegeven. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving. (Artikel 2 Statuten)

·         Hoofdlijnen beleidsplan: tekst volgt                         

·         Bestuurders

–      Voorzitter: B. Goetzee

–      Secretaris: R. van Aken

–      Penningmeester: J. Tieman

·         Beloningsbeleid: Loge De Drie Kolommen kent geen betaalde bestuursleden.

·         Verslag van uitgeoefende activiteiten: Wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagavonden.

·         Financieel verslag

Activa                               Balans Loge De Drie Kolommen per 30 juni 2018                                                   Passiva
Materiele vaste activa € 0 Eigen Vermogen € 271.351
Financiele vaste activa € 18.151 Voorzieningen € 21.274
Vlottende activa € 14.527 Kortlopende schulden € 2.107
Liquide middelen € 262.054
€ 294.732 € 294.732
Resultatenrekening loge De Drie Kolommen
over het werkjaar 2017-2018
Baten
Contributies en entreegelden € 23.844
Overige opbrengsten € 2.822
Gerealiseerd resultaat effecten € 5.352
Ontvangen giften € 1.002
Vrijval transistoria € 1.170
Totaal opbrengsten € 34.190
Lasten
Huisvesting € 13.052
Certificaat van Schuld € 6.944
Verenigingskosten en bestuurskosten € 5.545
Voorlichting & jubileum € 541
Totale kosten € 26.082
Exploitatie resultaat € 8.108
Balans en Resultatenrekening van de Loge De Drie Kolommen over het werkjaar 2017-2018, lopend van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018, ten behoeve van de ANBI-regeling samengesteld op basis van de door de Algemene ledenvergadering van 4 oktober 2018 vastgestelde jaarrekening.